naar inhoud

Praktisch

Woonloket

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 85 of 0498 36 87 66
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Dinsdag: 08.30 - 12.00 u. en na afspraak van 17.00 - 19.00 u. in het gemeentehuis (1ste verdieping), Gemeenteplein 1, Asse.

Vrijdag: 08.30 - 11.30 u. in het sociaal huis, Gasthuisstraat 2, Asse.

Leegstand en verwaarlozing

Leegstand (grote weergave)

Wat is leegstand?

Met ‘leegstand’ bedoelt de Vlaamse overheid:

  • een woning die langer dan 12 opeenvolgende maanden niet bewoond is;
  • een gebouw waarbij minstens 50% van de totale oppervlakte langer dan 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is volgens de functie.

Om dit zo objectief mogelijk na te gaan, wordt de leegstand van een woning of gebouw beoordeeld aan de hand van een aantal objectieve indicaties, onder andere het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister of van een aangifte als tweede verblijf, de onmogelijkheid om het gebouw te betreden, zichtbare tekenen van niet-bewoning,… Wanneer uit één of meerdere indicaties blijkt dat de woning/het gebouw gedurende één jaar leeg staat, wordt de woning/het gebouw opgenomen in het leegstandsregister.

Vanaf 2010 is elke gemeente verplicht een register van leegstaande woningen en gebouwen op te maken en bij te houden (art. 2.2.6 § 1. Decreet Grond- en Pandenbeleid). De gemeenteraad keurde in zitting van 15 december 2014 het gewijzigde reglement inzake leegstand goed.

Het gemeentebestuur maakt twee lijsten aan, een lijst met leegstaande woningen en een met leegstaande gebouwen.

Nadelen leegstand

  • langdurig leegstaande woningen zorgen voor verloedering van de omgeving;
  • zorgt voor waardevermindering van de woning en verlies van eventuele huurgelden;
  • opname in het leegstandsregister en een heffing op leegstaande woningen.

Opname in het leegstandsregister

Als de woning of het gebouw langer dan een jaar leegstaat, neemt de gemeente Asse, na onderzoek, dit pand op in het leegstandsregister. De gemeente zal 12 maanden na opname in het leegstandsregister een belasting heffen op een leegstaande woning of gebouw. Deze leegstandsheffing bedraagt het eerste jaar 1 200 euro voor een zelfstandige woning en wordt daarna jaarlijks verdubbeld (tot maximaal 6 000 euro).

Vrijstellingen of schrappingen

In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling van de leegstandsheffing aanvragen, bijvoorbeeld bij een verbouwing, een verblijf in een erkende ouderenvoorziening... De woning of het gebouw kan uit het leegstandsregister worden geschrapt wanneer je als eigenaar bewijst dat de woning of het gebouw 6 maanden opnieuw bewoond is of de woning afgebroken wordt met een geldige stedenbouwkundige vergunning zonder verplichting van wederopbouw.

Leegstand oplossen

  • de woning of het gebouw zelf bewonen;
  • de woning verhuren: je kan verhuren, privé of verhuren zonder zorgen (via Sociaal Verhuurkantoor);
  • de woning verkopen. Let op: een woning die lang leeg staat, kan aanzienlijk in waarde verminderen.

Het gemeentelijk leegstands- en heffingsreglement of de infobrochure ‘Leegstand’ kan je opvragen bij het woonloket of kan je downloaden.

Leegstand melden

Indien je een leegstaande of verwaarloosde woning opmerkt, kan je dit melden via de meldingskaart of telefonisch bij de dienst Openbare Werken, T 02 454 19 39, td@asse.be