naar inhoud

Praktisch

dienst Lokale Economie - Middenstand - Landbouw

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 56
fax02 452 24 10
e-mail visitekaartje

Meer info

Collecten

Huis-aan-huis-collecten

De collecten die uit liefdadigheid worden gehouden om rampen of ongelukken te verzachten, zijn onderworpen aan de voorafgaande administratieve vergunning van het college van burgemeester en schepenen, van de bestendige deputatie of van de koning, al naargelang deze plaatsvinden in één gemeente, meerdere gemeenten van eenzelfde provincie of het grondgebied van verschillende provincies.

Menslievende verkopen

Enkel vzw's en instellingen van openbaar nut kunnen menslievende verkopen realiseren.

Om deze verkopen te kunnen uitoefenen moeten deze verenigingen hiervoor, voorafgaandelijk aan de verkoop, de toelating van het ministerie van Middenstand en Landbouw krijgen. Deze erkenning wordt toegestaan aan verenigingen die reeds twee jaar bestaan en na schriftelijke aanvraag bij voornoemd ministerie.

Deze verkopen kunnen dus plaatsvinden op de openbare markten, de openbare weg, ten huize van de consument, zelfs op privéterrein.

Werkwijze

Al deze aanvragen dienen gericht aan het college van burgemeester en schepenen, dienst Lokale Economie, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

Collecten op de openbare weg

Ingevolge art. 2.1 van de algemene politieverordening is het verboden inzamelingen te houden op de openbare weg of openbare plaatsen zonder schriftelijke toelating van de bevoegde overheid, namelijk de burgemeester.