naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Zoneringsplan en gebiedsdekkend uitvoeringsplan

De Europese ‘kaderrichtlijn water’ stelt tot doel om de watervoorraden, de waterbeheersing en de kwaliteit van de leefomgeving tegen 2015 veilig te stellen.

Sinds 2005 ligt de saneringsverplichting in handen van de drinkwaterbedrijven.

Bij de opmaak van de zoneringsplannen wordt een verbetering van de huidige waterkwaliteit vooropgesteld. Deze verbetering dient onder andere gerealiseerd door de bouw van individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA’s). De zoneringsplannen bakenen tevens definitief af waar het afvalwater collectief (oranje en donkergroene gebieden) dan wel individueel (rode gebieden) ingezameld en gezuiverd moet worden. Hierbij wordt duidelijkheid gecreëerd op niveau van rechten en plichten inzake de realisatie en het beheer van de riolering- en zuiveringsinfrastructuur en dit voor zowel de bovengemeentelijke en gemeentelijke overheden als voor de burgers.

Het zoneringsplan van de gemeente is definitief van kracht geworden vanaf 7 september 2008 door publicatie van het ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het zoneringsplan in het Belgisch Staatsblad op 28.08.2008.

Na vaststelling van het definitieve zoneringsplan zal een gebiedsdekkend uitvoeringsplan worden opgesteld. Dit plan lijst de projecten op die zowel op gemeentelijk als bovengemeentelijk niveau moeten worden uitgevoerd om het definitieve zoneringsplan te realiseren.

De gemeenteraad keurde de samenwerking met TMVW goed in zitting van 22.06.2009 voor de collectieve aanpak van de IBA's. De kosten worden ten laste genomen via de AquaRio-budgetten. De inwoners betalen hetzelfde tarief als een rioolaansluiting. De 181 IBA's zullen gefaseerd aangepakt worden per deelgebied.

Het goedgekeurd zoneringsplan kan geraadpleegd worden op het geoloket zoneringsplannen van de Vlaamse Milieumaatschappij.