naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Natuurgebieden

Ingevolge het decreet op het natuurbehoud van 21 oktober 1997 kregen de lokale besturen belangrijke taken toegewezen:

 • algemene zorgplicht voor natuur respecteren en afdwingen;
 • het principe van de integratie respecteren en afdwingen;
 • het verlenen van de natuurvergunning;
 • het treffen van maatregelen om soorten te beschermen;
 • het instandhouden en ontwikkelen van natuurwaarden in de gemeentelijke eigendommen;
 • het verwezenlijken, beheren en beschermen van verbindingen tussen de grote eenheden natuur en de grote eenheden natuur in ontwikkeling.

Vele van de biologische waardevolle gebieden in Asse maken deel uit van bron- of valleigebieden. De belangrijkste valleien ten noorden van de Brusselsesteenweg zijn de valleien van de Kloosterbeek, de Warebeek (Krameibeek en Gerstebeek), Bollevlietbeek-Molenbeek, Kleine Landbeek, Grote Landbeek en Wersbeek (Vogelenzang). Deze valleien zijn voornamelijk zuidwest-noordoost georiënteerd. Ten zuiden van de Brusselsesteenweg vind je de valleien van de Kleine Wijtsbeek, Grote Wijtsbeek, Ijzenbeek-Waalborrebeek, Broekebeek, Nieuwermolenbeek en Maalbeek. Deze valleien lopen als vingers van het centrum naar de bosgebieden in het zuiden van de gemeente.

De bescherming van waardevolle natuurgebieden is uiterst belangrijk. Prioriteit gaat natuurlijk naar de gebieden die het sterkst bedreigd zijn.

Verder wordt de opwaardering van de valleigebieden in de gemeente als prioriteit aanzien.

Vele natuurgebieden en –gebiedjes liggen zeer verspreid in de gemeente. Vandaar dat de klemtoon voor natuurontwikkeling vooral gelegd moet worden op de ontwikkeling van een ecologisch netwerk (met kleine landschapselementen).

Uitbreiding en ondersteuning van het ecologisch netwerk is vooral belangrijk in gebieden waar de natuur geen hoofdfunctie vervult. Migratiemogelijkheden (dus ook genetische uitwisseling en overlevingskansen voor verschillende dier- en plantensoorten) kunnen hierdoor in belangrijke mate verhoogd worden. Hierbij moet bijzondere aandacht gaan naar de ontsluiting van natuurgebieden en de verbinding (inrichten ‘corridor’structuur) van verschillende eenheden.

Ook de bestrijding van erosie kan hieraan gekoppeld worden.

Als prioritair worden beschouwd: omgeving Kartelo, bosgebied Velm, landbouwgebied Kobbegem-Walfergem (omgeving ‘Veldeken’), Relegem-Kobbegem (het gebied, ingesloten door spoorweg, Torenhof, Lepperstraat, Veldstraat en Poverstraat: natuurverbindingsgebied, aansluitend op het natuurverbindingsgebied te Merchtem en Meise).

In de eerste fase van de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk komt er in de gemeente slechts één gebied in aanmerking, nl. een klein gedeelte van Kravaalbos is opgenomen als GEN (Grote Eenheid Natuur).

Subsidiereglement

Sinds 26 januari 2006 bestaat er een subsidiereglement voor aankoop van ecologisch waardevolle gronden door natuurverenigingen.

Natuurpunt

 • 2005: Waalborre-Ysenbeek, 1 ha 62 a
 • 2011: Vogelenzang, 11 a 88 ca

Het gemeentebestuur

voorziet ook jaarlijks een budget voor de aankoop van ecologisch waardevolle gronden:

 • 2008: Waarbeek, 19 a en 16 a 2 ca
 • 2010: Agentschap Natuur en Bos: Droogveld, 1 ha 96 a, (in concessie gegeven aan Natuurpunt)
 • 2011: Kloosterbeek, 16 a 40 ca
 • 2013: Kloosterbeek, 72 a, 5 a 21 ca, 43 a 24 ca, 51 a 12 ca

Concessieovereenkomsten met Natuurpunt:

 • 2002: 2 percelen te Kloosterbeek Mollem (aangekocht in 1997)
 • 2003: 2 percelen te Waarbeek en 1 perceel te Velm
 • 2006: strook hooiland in Kerremansbos
 • 2009: 2 percelen te Waarbeek
 • 2012: 1 perceel te Kloosterbeek (nog op te maken)