naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Speelbossen

Speelbos Zellik

Het bos bevindt zich tegen het historische dorpscentrum van Zellik aan de rand van het platteland en het grootstedelijk gebied. Het bos bevindt zich in een zone voor openbare nutsvoorzieningen.

Op het onderhoud na, is het bos tot op heden niet beheerd geweest. Het ontbreken van een beheerplan en het achterwege blijven van een visie met betrekking tot de integratie van het jonge bos in de verstedelijkte omgeving hebben ertoe geleid dat het bos geen duidelijke functies heeft meegekregen. Daarom werd voorgesteld voor het bos een beheerplan op te maken.

Gezien de ligging in een sterk verstedelijkte omgeving krijgt het bos in het beheerplan een belangrijke sociale functie met respect voor de aanwezige natuurwaarden. Het bos wordt regelmatig gebruikt door de lokale verenigingen. Het is de bedoeling de functie van het speelbos te behouden en waar mogelijk de aanwezige natuur te optimaliseren.

Het bosbeheerplan opgesteld door Regionaal Landschap Zenne Zuun Zoniën werd aangepast door het Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC).

Speelbos Mollem

De gemeente kocht vorig jaar 5 percelen aan gelegen in het valleigebied Kloosterbeek te Mollem. Deze zijn grotendeels bebost en worden mee opgenomen in het gemeentelijk bosbeheerplan.

Sinds 2002 huurt Natuurpunt in het valleigebied Kloosterbeek 2 percelen van de gemeente en krijgt er nog 2 percelen bij om ecologisch te beheren.

Het gemeentebestuur besliste om de overige 3 aangekochte percelen in te richten als speelbos. Ze sluiten aan bij het speelterrein van Haagbeuk en zijn toegankelijk vanaf Landbeek en Pastoor De Munterstraat. De percelen werden opgehoogd met stortafval (mogelijk afkomstig van de brand van warenhuis 'Innovation' omstreeks 1967), maar bodemonderzoek toonde voor deze percelen geen normoverschrijdingen. Op het perceel in beheer van Natuurpunt werden wel overschrijdingen waargenomen, maar deze vormen geen ernstige bedreiging en sanering is niet nodig.

In samenwerking met de Bosgroep en het Regionaal Landschap Groene Corridor wordt een inrichtingsplan opgemaakt. Doel is om na de nodige dunning- en onderhoudswerken een speelbos in te richten met natuurlijke materialen en met aandacht voor de lokale biodiversiteit. Omwonenden, scholen en jeugdverenigingen zullen voor inspraak bij het inrichtingsplan worden gecontacteerd.

In de Kloosterbeekvallei liggen nog enkele ecologisch waardevolle percelen. Ook deze percelen zal het gemeentebestuur trachten ecologisch te beheren om zo een aaneengesloten natuurgebied te realiseren.