naar inhoud

Praktisch

Meer info

Waalborrepark

In 1912 bouwde Karel Alexander de Vis op een 4,5 hectare groot terrein in het Waelborreveld een grote 'cottage', meer bepaald een villa met kasteelallures, omgeven door een 'lusthof'.

Nadat het gemeentebestuur het domein in 1966 had aangekocht, schoof het de noordelijke grens ongeveer dertig meter achteruit om de Parklaan te kunnen aanleggen. De boomgaard werd na 1970 verkaveld voor woningbouw en het kasteel werd naar ontwerp van architect C. Ebrard ingericht als restaurant.

Het park, aangelegd in een romantische stijl met enkele formele geometrische elementen, omvat ook een lusttuin die bestaat uit een grote open vlakte ten zuiden van de villa, omringd door een gordel van dichte beplantingen en een perifeer pad. Het park herbergt ook een zeldzame collectie houtige gewassen waardoor het bij Ministerieel Besluit van 8 december 2000 beschermd werd als dorpsgezicht. Vierentwintig bomen werden afzonderlijk beschermd als monument.

Beheerplan Waalborrepark

Er werd een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een beheerplan voor het Waalborrepark volgens het harmonisch park- en groenbeheer. De studie werd besproken in de beheerscommissies en voorgesteld op een infovergadering in de Parkvilla.

De gemeenteraad keurde eind 2011 dit harmonisch park- en groenbeheerplan voor het Waalborrepark goed.

Het park heeft een grote historische, artistieke en wetenschappelijke waarde. Het bezit een open parkkarakter, een unieke bomencollectie, mooie parkgebouwen en een goede bereikbaarheid. Als zwaktes beschouwt men de slechte paden en het gebruik als sluipwegen, een achterstallig beheer, een verouderde infrastructuur en onduidelijke afbakening tussen kasteel en park.

Er werd een enquête gehouden waaruit bleek dat het park vooral gebruikt werd als dagelijkse doorgang naar werk of school. Slechts weinigen komen er om zich te ontspannen (wandelen, speeltuin). De beperkte verlichting, het vandalisme en het zwerfvuil worden als belangrijkste knelpunten ervaren.

Het inrichtingsplan bevat volgende belangrijkste elementen:

  • heraanleg van de paden om de openheid (rust en veiligheid) te vrijwaren en de toegangen te verbeteren;
  • verwijderen van de houten chalet aan de Bergestraat en de bijgebouwen aan het kasteel;
  • de recreatieve infrastructuren (speelzones) worden bij het kasteel geplaatst om sociale controle te bewerkstelligen;
  • herinrichting van de parkeerruimte om voetgangers en wagens te scheiden;
  • gebruik van duurzame materialen (grastegels, natuursteen, cementbeton,…);
  • herwaardering van het bomenbestand (rooien, snoeien en verzorgen) en ecologisch beheer van de buitenzones.