naar inhoud

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning TMVW

De gewestelijke omgevingsambtenaar heeft op 12 oktober een omgevingsvergunning verleend  aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent  voor de bouw van een nieuw pompstation voor de levering en verdeling van drinkwater op het hoofdtoevoernet tussen Asse en Ukkel op een terrein gelegen te Asse, Pastinakenstraat zn met als kadastrale omschrijving afdeling (afd. 2) sectie E 74 F.

De beslissing kan geraadpleegd worden via www.omgevingsloket.be (projectnummer: OMV_2017003528) of bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente, Gemeenteplein 1, 1730 Asse (1ste verdieping) tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

U zendt hiertoe een verzoekschrift per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs naar:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U moet het beroep op straffe van onontvankelijkheid instellen binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de gewestelijk omgevingsambtenaar en aan de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

U bent een rolrecht verschuldigd van
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

op 13 oktober
Nieuwsoverzicht