naar inhoud

Bekendmaking meldingsakte - Boterberg 25b

Mevr. Eveline Vervueren heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 : het houden van max. 10 honden, rubriek 9.9.1. van de indelingslijst.

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Boterberg 25b te 1730 Asse

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 19.02.2018 akte genomen van de melding.

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst milieu, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

U zendt hiertoe een verzoekschrift per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs naar Raad voor Vergunningenbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81 te 1030 Brussel.

U doet dit binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 9.03.2018 (dag niet inbegrepen).

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de gewestelijk omgevingsambtenaar en aan de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Het rolrecht dient betaald te worden binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse Bestuursrechtscollege, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

op 09 maart
Nieuwsoverzicht