naar inhoud

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Sport en recreatie - deelrup 6: Asse-Terheide' - bekendmaking openbaar onderzoek

In uitvoering van artikel 2.2.14 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 1 september 2009 en latere wijzigingen, kondigt het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek aan van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sport en recreatie - Deelrup 6: Asse-Terheide’, zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Asse in zitting van 15 mei 2017.

Dit openbaar onderzoek loopt van 5 juni 2017 tot en met 4 augustus 2017.

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sport en recreatie - Deelrup 6: Asse-Terheide’, bestaande uit de feitelijke en juridische toestand, een grafisch plan, een toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften, ligt gedurende deze periode ter inzage bij het gemeentebestuur Asse, dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeenteplein 1 te Asse, iedere werkdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en op dinsdagnamiddag van 14.00 uur tot 19.00 uur.

Bezwaren en opmerkingen kunnen, uiterlijk 4 augustus 2017, schriftelijk overgemaakt worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, GECORO p/a Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

op 22 mei
Nieuwsoverzicht