naar inhoud

Praktisch

dienst Mobiliteit

Gemeentelijke Begeleidingscommissie

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 62
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje Samenstelling

Gemeentelijke Begeleidingscommissie

Grote problemen en concepten in verband met verkeer en mobiliteit worden besproken in de Gemeentelijke BegeleidingsCommissie Mobiliteit (GBC).

De GBC is meer bepaald verantwoordelijk voor:

1. De voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan;

2. De begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid, meer bepaald op (een geheel van) maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van andere strategische plannen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en op andere maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit.

De GBC vergadert minstens éénmaal per jaar of op het ogenblik dat er zich problemen manifesteren.

De schepen van Mobiliteit wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van verhindering, kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het college of een gemeentelijke ambtenaar.

De gemeenteraad kan zijn bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking, overdragen aan de voorzitter van de GBC die dit overlegt met de vaste leden.

Samenstelling

Vaste leden (volgens decreet)

> hebben inspraak, dienen altijd aanwezig te zijn.

 • Initiatiefnemer;
 • Gemeentebestuur (dienst Mobiliteit en schepen van Mobiliteit);
 • Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid > Departement Mobiliteit en Openbare Werken;
 • Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn;
 • Betrokken wegbeheerder(s).

Variabele leden (volgens decreet)

> hebben inspraak, worden uitgenodigd bij bepaalde dossiers, mogen opmerkingen schriftelijk overmaken.

 • Agentschap Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed;
 • Agentschap Leefmilieu, Natuur en Energie bij opmaak mobiliteitsplan;
 • Provincie Vlaams Brabant;
 • Adviesverleners bij stedenbouwkundige vergunningen;
 • NMBS

Adviserende leden (bepaald door gemeenteraad)

> formuleren niet-bindend advies, worden altijd uitgenodigd.

Het advies van de adviserende leden is niet bindend en evenmin bepalend voor de consensus. Het verslag van de vergaderingen van de (I)GBC vermeldt deze adviezen en geeft aan hoe ermee rekening werd gehouden.

 • Gemeentelijke duurzaamheids- of milieuambtenaar;
 • Lokale politie AMOW;
 • 1 afgevaardigde van elke politieke fractie.

Volgende organisaties worden gevraagd om een adviserend lid af te vaardigen:

 • De Fietsersbond;
 • Lokale middenstand;
 • Verbond van West-Brabantse Ondernemingen;
 • Werknemersverbonden:
  • ACV Asse-Zellik (christelijk vakbond)
  • ACLVB (liberale vakbond)
  • ABVV (socialistische vakbond)
 • Officiële gemeentelijke raden:
  • Milieuraad
  • Landbouwraad
  • Gecoro

Voor elk project afzonderlijk kan de voorzitter beslissen of er iemand bijkomend als adviserend lid dient uitgenodigd te worden. 

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?