naar inhoud

Lokale economie - middenstand

Kies een vraag uit de lijst

 1. Heeft een verkoper de toelating van de gemeente nodig om zijn mobiele kip-aan-het-spitkraam buiten de openbare markten op het openbaar domein te plaatsen?

 2. Hoe dient tijdens de solden de prijsvermindering te worden aangekondigd? Wat is de referentieprijs voor prijsverminderingen tijdens de solden?

 3. Ik wil mijn handelszaak langer openhouden. Wat zijn de maximum toegelaten openingsuren?

 4. Is de laatavondopening benzineshops en videozaken beperkt?

 5. Is het toegelaten om de prijzen te verlagen tijdens de sperperiode wanneer dit niet gepaard gaat met enige vorm van aankondiging van prijsvermindering?

 6. Is het toegelaten om promoties aan te kondigen vlak voor het begin van de sperperiode?

 7. Je verhuist! Moet je de kruispuntbank van ondernemingen verwittigen?

 8. Mag een onderneming die slechts enkele maanden per jaar open is deelnemen aan de solden?

 9. Mag een onderneming die tijdens de sperperiode gesloten is, deelnemen aan de solden?

 10. Uitverkoop wegens verbouwingen binnen het jaar na de vorige uitverkoop?

 11. Vanaf wanneer mag men starten met het maken van reclame voor de solden?

 12. Wanneer moet een onderneming bij een ondernemingsloket langsgaan?

 13. Wanneer starten de solden onder de WMPC?

 14. Wanneer starten de sperperiodes onder de WMPC?

 15. Wat is een sperperiode? Geldt er nog een sperperiode? Zo ja, voor welke sectoren is de sperperiode van toepassing?

 16. Wat met gezamenlijke aanbiedingen tijdens de sperperiode?

 17. Wat met het organiseren van braderijen tijdens de sperperiode, vlak voor de solden?

 18. Wat met uitverkopen tijdens de sperperiode?

 19. Wat zijn de voorwaarden voor het aankondigen van prijsverminderingen buiten de soldenperiodes?

 20. Welke sancties zijn voorzien in het geval van een inbreuk op de reglementering inzake solden- en sperperiode?

 21. Welke sectoren kunnen deelnemen aan de solden?

 22. Wie controleert de naleving van de regels inzake sper- of soldenperiode? Waar en hoe kan er klacht ingediend worden als er een inbreuk op de WMPC wordt vastgesteld?

 23. Wie dient het bewijs te leveren van de correctheid van de aankondigingen van prijsvermindering tijdens de solden?

 24. Zijn er ook andere mogelijkheden om de stopzetting van een overtreding op de wet door een concurrent te verkrijgen?

 1. Heeft een verkoper de toelating van de gemeente nodig om zijn mobiele kip-aan-het-spitkraam buiten de openbare markten op het openbaar domein te plaatsen?

  Het gemeentebestuur moet de organisatie van deze ambulante activiteiten vastleggen in een gemeentelijk reglement, ook als zij geen openbare markt heeft.

  top
 2. Hoe dient tijdens de solden de prijsvermindering te worden aangekondigd? Wat is de referentieprijs voor prijsverminderingen tijdens de solden?

  Indien het goed dat in de solden wordt verkocht te koop werd aangeboden in de maand die de solden voorafgaat in hetzelfde verkooppunt of via dezelfde verkooptechniek (fysieke verkoop, verkoop op afstand, enzovoort), dan is de referentieprijs de laagste prijs die de onderneming voor dat goed tijdens deze voorafgaande maand in dat verkooppunt (of via die verkoopstechniek) heeft gevraagd.

  Voorbeeld:
  Wanneer een broek gedurende de eerste week van de maand juni in de winkel werd aangeboden aan 100 euro en tijdens de derde week van juni aan 90 euro, dan moet de korting die tijdens de soldenperiode wordt toegepast, verwijzen naar 90 euro als basisprijs (= referentieprijs).

  Indien het goed dat in de solden wordt verkocht niet te koop werd aangeboden gedurende de maand die de soldenperiode voorafgaat, dan is de referentieprijs de laagste prijs die de onderneming ooit voor dat goed in het verleden heeft toegepast (ongeacht het verkooppunt of de gebruikte verkoopstechniek).

  Het goed mag slechts in de solden worden verkocht indien het voorheen gedurende minstens 30 dagen (niet noodzakelijk continu) te koop werd aangeboden door de onderneming.

  Bij vermelding van een soldenprijs of prijsvermindering, moet ook de referentieprijs vermeld worden of moet er informatie gegeven worden die het de gemiddelde consument mogelijk maakt om de referentieprijs gemakkelijk en onmiddellijk te berekenen.

  Indien een vereenvoudigd verminderingspercentage op producten of categorieën van producten wordt aangekondigd (bijv. aanduiding op het rek broeken "alle broeken -15 %"), is het toegestaan enkel de referentieprijs te vermelden. De aankondiging moet dan wel vermelden of de prijsvermindering al dan niet reeds werd toegepast. Optioneel kan ook de nieuwe verlaagde prijs worden vermeld.

  top
 3. Ik wil mijn handelszaak langer openhouden. Wat zijn de maximum toegelaten openingsuren?

  Als algemeen principe geldt dat je van maandag t.e.m. donderdag de deuren mag openen van 05.00 uur 's morgens tot 20.00 uur 's avonds. Op vrijdagen en werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan, mag je tot 21.00 uur openblijven, behoudens uitzonderingen waar we hier niet in detail op ingaan. Lopen er nog klanten rond in je zaak op het moment van de sluiting, dan mag je die nog tot ten laatste 15 minuten na sluitingstijd bedienen.

  top
 4. Is de laatavondopening benzineshops en videozaken beperkt?

  De shops bij benzinestations zullen hun aanbod weldra moeten beperken tot "depannage". Dat is het gevolg van een wetsvoorstel dat zopas werd goedgekeurd in de Kamercommissie Bedrijfsleven. Zoals bekend bestonden er heel wat afwijkingen op de verplichte avondsluiting (20.00 u.) en de wekelijkse rustdag, onder meer voor benzinestations, dagbladwinkels, traiteurs en videozaken. Naar aanleiding van een aantal rechtszaken bleek dat de wetgeving ter zake onduidelijk was en aanleiding gaf tot uiteenlopende afspraken bij verschillende rechters. Dat leidde tot rechtsonzekerheid en oneerlijke concurrentie. In het nu goedgekeurde compromisvoorstel zullen deze handelszaken alleen nog kunnen genieten van een afwijking, als ze kunnen bewijzen dat hun hoofdactiviteit (bijv. verkoop van benzine) minstens de helft uitmaakt van hun totale zakencijfer. Zo blijft hun winkelaanbod na 20.00 uur of op een zondag eerder beperkt tot depannage-aanbod en betekenen zij geen concurrentiegevaar voor de normale winkels.

  top
 5. Is het toegelaten om de prijzen te verlagen tijdens de sperperiode wanneer dit niet gepaard gaat met enige vorm van aankondiging van prijsvermindering?

  Het verlagen van de prijs tijdens de sperperiode is op zich toegestaan. De sperperiode verbiedt enkel 'aankondigingen' van prijsverminderingen, onder welke vorm dan ook.

  Zo kan het voorvallen dat een onderneming omwille van bepaalde omstandigheden het toch aangewezen vindt om de prijs van een bepaald product te verlagen zonder dit aan te kondigen.

  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer alle concurrenten uit dezelfde straat van de onderneming een jurk uit het gamma van de onderneming aan 50 euro verkopen, terwijl de onderneming voor dezelfde jurk nog 60 euro vraagt. Teneinde toch de jurk te kunnen verkopen tijdens de sperperiode, zal de onderneming waarschijnlijk haar prijs wensen te verlagen. Dergelijke verlaging is toegestaan, maar er mag geen enkele vorm van aankondiging van prijsvermindering mee gepaard gaan.

  Het gevolg van dergelijke prijsverlaging is wel dat de verlaagde prijs de nieuwe referentieprijs wordt voor prijsverminderingen tijdens de soldenperiode.

  top
 6. Is het toegelaten om promoties aan te kondigen vlak voor het begin van de sperperiode?

  Op zich mogen ondernemingen die onderworpen zijn aan de sperperiode prijsverminderingen aankondigen tot 6 juni en 6 december. Maar ondernemingen die kortingen aankondigen van 1 tot en met 5 juni of van 1 tot en met 5 december, moeten er rekening mee houden dat deze prijsverminderingen een invloed zullen hebben op de referentieprijs die toegepast mag worden bij aankondigingen van prijsverminderingen tijdens de solden.

  De prijzen toegepast van 1 tot en met 5 juni en van 3 tot en met 5 december vallen immers in de maand die de soldenperiode voorafgaat. Het is deze periode van één maand die in aanmerking wordt genomen voor het bepalen van de referentieprijs in de solden.

  top
 7. Je verhuist! Moet je de kruispuntbank van ondernemingen verwittigen?

  Wat je moet doen bij een adreswijziging varieert naargelang de situatie. Als je je onderneming runt als natuurlijke persoon en je verhuist, dan moet je het gemeentebestuur verwittigen. Het gemeentebestuur wijzigt dan je adres in het rijksregister, waardoor je domicilie in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) ook automatisch aangepast wordt. Jammer genoeg is het vaak niet zo eenvoudig. Meestal gaat een verhuis van je domicilie gepaard met de verhuis van je zaak (de vestigingseenheid). In dat geval moet ook dit adres aangepast worden in de KBO. Hiervoor kan je Zenito Ondernemingsloket contacteren. Bij vennootschappen gebeurt een wijziging van de maatschappelijke zetel, afhankelijk van de statuten, via een notariële of een onderhandse akte. De wijziging moet worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Dit gebeurt via speciale formulieren. Zenito Ondernemingsloket kan je helpen bij het in orde brengen van deze documenten. Net als bij een natuurlijk persoon zal de verplaatsing van de maatschappelijke zetel vaak gepaard gaan met een wijziging van het adres van de vestigingseenheid, zodat ook dit adres in de KBO gewijzigd moet worden.

  top
 8. Mag een onderneming die slechts enkele maanden per jaar open is deelnemen aan de solden?

  Ja, op voorwaarde dat de onderneming voor de solden ten minste 30 dagen open was en in deze periode de goederen te koop heeft aangeboden. Het is niet vereist dat deze 30 dagen elkaar opvolgen.

  top
 9. Mag een onderneming die tijdens de sperperiode gesloten is, deelnemen aan de solden?

  Ja. Het is onder de WMPC nu ook mogelijk om producten die niet gedurende de maand die de soldenperiode voorafgaat werden verkocht, in solden aan te bieden. Dit geldt uiteraard opnieuw onder de voorwaarde dat de onderneming voorheen de goederen minstens 30 dagen (al dan niet onderbroken) te koop heeft aangeboden.

  top
 10. Uitverkoop wegens verbouwingen binnen het jaar na de vorige uitverkoop?

  Het is wettelijk perfect mogelijk dit jaar een uitverkoop te organiseren wegens wegenwerken en volgend jaar wegens verbouwingen aan de zaak. Voor het organiseren van een uitverkoop wegens verbouwingen moet je wel minstens 10 dagen vooraf per aangetekend schrijven aangifte doen bij de federale overheidsdienst Economie. Om te mogen uitverkopen wegens verbouwingen is ook vereist dat de winkel door de verbouwingen minstens 20 werkdagen gesloten is. Na de uitverkoop wegens verbouwingen moet je 3 jaar wachten vooraleer je om dezelfde reden weer mag uitverkopen.

  top
 11. Vanaf wanneer mag men starten met het maken van reclame voor de solden?

  Er is geen beperking meer in de tijd om de solden vooraf aan te kondigen. Voor en tijdens de sperperiode mogen met andere woorden in de sectoren van de kleding, schoenen en lederwaren reeds aankondigingen gedaan worden over de toekomstige prijsverminderingen tijdens de solden.

  Maar elke reclame voor prijsverminderingen tijdens de solden dient wel duidelijk de begindatum van de soldenperiode te vermelden.

  top
 12. Wanneer moet een onderneming bij een ondernemingsloket langsgaan?

  Niet enkel na de oprichting van een handelsvennootschap moet een onderneming bij het ondernemingsloket langsgaan, maar ook voor sommige statutenwijzigingen:

  • een wijziging van het doel die een wijziging van de effectief uitgeoefende commerciële activiteiten met zich meebrengt. Het kan hier zowel om een uitbreiding van het doel als om een schrapping van een bepaalde activiteit gaan.
  • een wijziging van de maatschappelijke zetel die een wijziging van de commerciële naam, de handelsnaam inhoudt.

  Een onderneming moet ook naar een ondernemingsloket gaan - zelfs zonder statutenwijziging van de vennootschap - indien:

  • de bestuurder/zaakvoerder in wiens hoofde de ondernemingsvaardigheden bewezen waren, de vennootschap heeft verlaten;
  • een bijkomende bestuurder/zaakvoerder de kennis wil bewijzen over de ondernemingsvaardigheden te beschikken;
  • de commerciële naam van een vestigingseenheid wijzigt;
  • er een nieuwe vestigingseenheid geopend wordt;
  • de activiteiten van een bepaalde vestigingseenheid gewijzigd worden;
  • een bepaalde vestigingseenheid stopgezet wordt.

  Na andere statutenwijzigingen, zoals bijv. een kapitaalverhoging, dient de handelsonderneming dus niet bij een ondernemingsloket langs te gaan.

  top
 13. Wanneer starten de solden onder de WMPC?

  De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd. Dit betekent dat de wintersolden lopen van 3 januari tot 31 januari en de zomersolden van 1 juli tot 31 juli.

  Wanneer 3 januari of 1 juli op een zondag valt, begint de soldenperiode een dag eerder.

  top
 14. Wanneer starten de sperperiodes onder de WMPC?

  De sperperiodes gaan in op 6 december voor de wintersolden en op 6 juni voor de zomersolden. De sperperiode loopt tot de eerste dag van de soldenperiode.

  top
 15. Wat is een sperperiode? Geldt er nog een sperperiode? Zo ja, voor welke sectoren is de sperperiode van toepassing?

  Onder de vroegere wet op de handelspraktijken bestond er een zogenaamde sperperiode voor de aanvang van de zomer- en wintersolden. Tijdens een sperperiode mochten de betrokken handelaars geen prijsverminderingen aankondigen.

  Er blijft onder de nieuwe wet nog steeds een sperperiode van kracht. Maar deze sperperiode is nu uitdrukkelijk beperkt tot de sectoren van de kleding, de lederwaren en de schoenen.

  Alle andere sectoren zijn niet langer gebonden door een sperperiode.

  top
 16. Wat met gezamenlijke aanbiedingen tijdens de sperperiode?

  Gezamenlijke aanbiedingen zijn altijd toegelaten, zowel buiten als tijdens de sperperiode. Voor een gezamenlijk aanbod waarin een financiële dienst is opgenomen, blijft echter een verbod met uitzonderingen gelden.

  top
 17. Wat met het organiseren van braderijen tijdens de sperperiode, vlak voor de solden?

  Slechts eenmaal per jaar, gedurende maximum vier dagen, is het de plaatselijke verenigingen van ondernemingen of met hun medewerking, toegelaten om een occasionele handelsmanifestatie te organiseren, waarbij prijsverminderingen worden aangekondigd tijdens de sperperiode. Het betreft hier de zogenaamde braderijen.

  De mogelijkheid tot het houden van braderijen is onder de nieuwe wet behouden gebleven. Men moet er wel rekening mee houden dat de tijdens deze handelsmanifestatie toegepaste lagere prijs, de referentieprijs wordt die tijdens de soldenperiode gehanteerd moet worden.

  Indien een goed dat te koop wordt aangeboden tijdens de soldenperiode, een maand vooraf eveneens werd aangeboden, dan dient men als referentieprijs de allerlaagste prijs te hanteren die ooit in de maand voor de soldenperiode werd toegepast. Indien de braderij gehouden wordt tijdens de sperperiode, zal de laagste prijs de braderijprijs zijn.

  top
 18. Wat met uitverkopen tijdens de sperperiode?

  Voor uitverkopen is de wetgeving niet gewijzigd. Bij uitverkopen in de sperperiode blijft het verboden om prijsverminderingen aan te kondigen. Het aankondigen van kortingspercentages of doorgehaalde prijzen kan dus niet. Er mag enkel melding worden gemaakt van "uitverkoop" op de etalage, samen met de begindatum ervan.

  top
 19. Wat zijn de voorwaarden voor het aankondigen van prijsverminderingen buiten de soldenperiodes?

  Indien de onderneming slechts één verkooppunt uitbaat of één verkoopstechniek gebruikt

  Algemeen is bij het aankondigen van een prijsvermindering de referentieprijs de laagste prijs die de onderneming heeft toegepast in de loop van de maand voorafgaand aan de eerste dag waarvoor de nieuwe prijs wordt aangekondigd.

  Voorbeeld:
  Vanaf 15 maart tot 14 april heeft een onderneming een prijs van 100 euro voor een trui toegepast. In het paasweekend van 3 en 4 april heeft de onderneming echter uitzonderlijk als promotie 2 dagen een prijs van 90 euro toegepast. Indien vanaf 15 april de onderneming een tussentijdse kortingsactie (bijv. 'mid-season sales') houdt met kortingen van -10 %, dan zal dit kortingspercentage berekend dienen te worden op de referentieprijs van 90 euro (zijnde de laagste prijs die de onderneming toegepast heeft in de loop van de maand voorafgaand aan de eerste dag van de prijsvermindering).

  Indien de onderneming meerdere verkooppunten uitbaat of meerdere verkoopstechnieken gebruikt

  Bij gebruik van meerdere verkooppunten (bijv. winkel in Antwerpen, Brussel en Knokke) of meerdere verkoopstechnieken (bijv. verkoop in winkel gecombineerd met internetverkoop en huis-aan-huis verkoop) is de referentieprijs de laagste prijs die de onderneming in het verkooppunt of via de verkoopstechniek waarvoor de aankondiging wordt gedaan, toegepast heeft in de loop van de maand voorafgaand aan de eerste dag waarvoor de nieuwe prijs wordt aangekondigd.

  Algemeen:

  • Bij vermelding van de nieuwe prijs moet de aankondiging ook de referentieprijs vermelden of moet informatie gegeven worden die het de gemiddelde consument mogelijk maakt die referentieprijs onmiddellijk en gemakkelijk te berekenen.
  • Indien een vereenvoudigd verminderingspercentage op producten of categorieën van producten wordt aangekondigd (bijv. aanduiding op het rek broeken "alle broeken 15 %"), is het toegestaan enkel de referentieprijs te vermelden. De aankondiging moet wel vermelden of de prijsvermindering al dan niet reeds werd toegepast. Optioneel kan ook de nieuwe verlaagde prijs worden vermeld.
  • Het is elke onderneming ook verboden goederen met verlies te koop aan te bieden of te verkopen. Een verkoop met verlies is elke verkoop tegen een prijs die niet ten minste gelijk is aan de prijs waartegen de onderneming het goed heeft gekocht of die de onderneming zou moeten betalen bij herbevoorrading, na aftrek van eventueel toegekende en definitief verworven kortingen.
  top
 20. Welke sancties zijn voorzien in het geval van een inbreuk op de reglementering inzake solden- en sperperiode?

  De wet voorziet in een correctionele geldboete van minimum 1.357 euro tot maximum 55.000 euro.

  Wanneer er controleurs van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie inbreuken op de WMC vaststellen, zullen zij een proces-verbaal opmaken. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk kan de Algemene Directie Controle en Bemiddeling een minnelijke schikking voorstellen ofwel het dossier rechtstreeks doorverwijzen naar het Parket.

  top
 21. Welke sectoren kunnen deelnemen aan de solden?

  Sinds de nieuwe wet kunnen alle sectoren aan de solden deelnemen, op voorwaarde dat:

  • goederen aangeboden worden die de onderneming voorheen te koop heeft aangeboden gedurende minstens dertig dagen (al dan niet onderbroken) en die nog in het bezit zijn van de onderneming bij de aanvang van de solden;
  • de regels betreffende aankondigingen van prijsverminderingen werden gerespecteerd.
  top
 22. Wie controleert de naleving van de regels inzake sper- of soldenperiode? Waar en hoe kan er klacht ingediend worden als er een inbreuk op de WMPC wordt vastgesteld?

  De Algemene Directie Controle en Bemiddeling controleert de naleving van de WMPC.

  Indien je een mogelijke inbreuk vaststelt, kan steeds klacht ingediend worden bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling. Elke klacht moet schriftelijk ingediend worden. Hiervoor staat een eenvoudig klachtenformulier ter beschikking. Het klachtenformulier kan op volgende manieren verstuurd worden:

  • per email naar eco.inspec.fo@economie.fgov.be;
  • per fax naar 02 277 54 52;
  • per brief naar de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, North Gate III, Koning Albertlaan 16, 1000 Brussel.
  top
 23. Wie dient het bewijs te leveren van de correctheid van de aankondigingen van prijsvermindering tijdens de solden?

  Het is aan de onderneming om te bewijzen dat voldaan is aan de voorwaarden van de soldenreglementering. De onderneming dient zelf het bewijs te leveren dat de referentieprijs de laagste prijs is die de maand voorafgaand aan de solden werd toegepast? Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van kassatickets, aankoopfacturen enzovoort.

  top
 24. Zijn er ook andere mogelijkheden om de stopzetting van een overtreding op de wet door een concurrent te verkrijgen?

  Ja, elke benadeelde handelaar of zijn beroepsorganisatie kan een vordering tot staking instellen bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel. Deze vordering kan leiden tot een bevel van de rechter om de inbreuk op de wet onmiddellijk stop te zetten en tot het opleggen van een dwangsom indien de overtreding toch wordt voortgezet.

   Deze stakingsvordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kortgeding. Het betreft dus in vergelijking met andere procedures een snel actiemiddel.

  top